ศุกร์, 20 ก.ค. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ                                   วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา                            วิศวกรรมป้องกันประเทศ

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ        

                 (ภาษาอังกฤษ)     Master of Engineering   Program in Defence Engineering    

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)          : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)

               (ภาษาอังกฤษ)       : Master of Engineering   (Defence Engineering)    

   ชื่อย่อ    (ภาษาไทย)           :วศ.ม.  (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)  

               (ภาษาอังกฤษ)       : M.Eng.  (Defence Engineering)


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก. แบบ ก.2

หลักสูตรปริญญาโท แบบ ข.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน – เวลาราชการ (ตามการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน)

                ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน      

                ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


    1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ ของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ.2553

    2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่เข้ารับการศึกษาแผน ก.2 จะต้องผ่านการร่วมพิจารณาจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงกลาโหม

    3. มีคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาแผน ข. จะต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปหรือผู้เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

    4. ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงนามยินยอมการไม่เผยแพร่ข้อมูลและผลงาน วิจัยต่อสาธารณะ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


โครงสร้างหลักสูตร


แผน ก : แบบ ก 2 : 36 หน่วยกิต


    หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

    หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

    หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต

    หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

    หมวดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง 6 หน่วยกิต


แผน ข 36 หน่วยกิต


     หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

    หมวดวิชาสัมมนา(ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต

    หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต

    หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

    หมวดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง 6 หน่วยกิต             


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


    - วิศวกรทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

    - นักวิจัยประจำหน่วยงานวิจัยทางเทคนิคและหน่วยงานของเหล่าทัพและบริษัทเอกชน

    - ผู้รับผิดชอบด้านการซ่อมสร้างอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์

    - วิศวกรออกแบบควบคุมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางทหาร

    - นักวิจัย/นักวิชาการ