จันทร์, 18 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home

เชิญชมวีดีทัศน์ วิศวกรรมป้องกันประเทศ

วีดีทัศน์งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร ป.โท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

http://www.youtube.com/watch?v=KbNj0tkLF2o