เสาร์, 23 มี.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. รศ.ดร.วีระเชษฐ์   ขันเงิน

2. รศ.ดร.วิสุทธุ์ ฐิติรุ่งเรือง 

3. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข

4. รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร

5. ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

1. ผศ.ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

2. ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง

3. รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย

4. ผศ.ดร. ยุทธนา คิดใจเดียว

5. ผศ.ดร. พิสิฐ บุญศรีเมือง

6. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

7. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

8. รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์หล่อทองคำ

9. ผศ.ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์

10. ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์

11. ผศ.ดร. อรฉัตร จิตต์โสภักตร์

12. รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราชู

13. ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

อาจารย์พิเศษ

1. ดร. อิสรา รำไพกุล

2. พ.อ. ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว