พุธ, 23 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ปรัญญา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ

 

ปรัชญา

     สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำมายกระดับความสามารถของบุคคลกรในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ซ่อมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อลดการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพื่อการส่งออกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านการใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผลิตงานวิจัยออกมาในรูปเชิงพาณิชย์ เพื่อจะได้เป็นหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ประเทศชาติต่อไป
      ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงเน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข  ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานทางความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย โดยผู้เลือกแผน ก แบบ ก 2 จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดี   เช่น คณิตศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น ส่วนผู้เลือกแผน ข จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์พอใช้
 
ความสำคัญ
      ความมั่นคงของชาติมีความสำคัญมาก ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณด้านการทหารเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยเองก็มีความจำเป็นต้องสร้างเสริมกำลังทางทหารเพื่อรักษาสมดุลกับประเทศอื่น  ในภูมิภาคเช่นกัน อย่างไรก็ตามการที่ต้องซื้ออาวุธและเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตรา สามารถซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์เองได้อย่างจำกัด และยังอาจขาดแคลนเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจึงมีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีขีดความสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อลดการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพื่อการส่งออกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเพิ่มวิสัยทัศน์ในระดับสากล หลักสูตรนี้จึงสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการป้องกันประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรมทางด้านการป้องกันประเทศได้อย่างเหมาะสม
 
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตวิศวกร นักวิจัยและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการและภาคเอกชนของประเทศ
    2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิศวกร และบุคลากรของเหล่าทัพ ให้มีความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้กับงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
    3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและพัฒนาให้คณาจารย์ มีความรู้ทัดเทียมกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหาร
    4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐและเอกชนในระดับประเทศและต่างประเทศ
    5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ