พุธ, 23 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา

ตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา และ       เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ ส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ลดการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ในอนาคต

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ในลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการรวมศาสตร์ทางพหุวิทยาการของความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงของทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกร นักวิชาการ บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูงทางด้านการใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเหมาะสมและมีศักยภาพในการนำความรู้เชิงบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารวมทั้งมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน